Положення про постійні комісії Новоолександрівської сільської ради
опубліковано 26 липня 2018 року о 12:26

Про внесення змін в рішення Новоолександрівської сільської ради «Про затвердження Положення про постійні  комісії Новоолександрівської сільської ради VIII скликання» № 11-1/VIII від 19 листопада 2020 року

_______________________________________________________________________________________________________________

У К Р А Ї Н А

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ПЕРША СЕСІЯ


РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про постійні 

комісії Новоолександрівської сільської ради

VIII скликання                                                                          

 

Згідно зі ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новоолександрівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про постійні комісії Новоолександрівської сільської ради VIII скликання, додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                        Олександр ВІЗІР

 

с. Новоолександрівка

19 листопада 2020 року                                                                                 

№ 11-1/VIII

 

Додаток до рішення сесії сільської ради 19.11.2020 № 11-1/VII

  

ПОЛОЖЕННЯ  

про постійні комісії  

Новоолександрівського сільської ради 

VIII скликання

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Постійна комісія Новоолександрівської сільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна громаді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар сільської ради.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.

1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та іншими радами, виконавчими органами сільської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями тощо.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

2. ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2. Скликає і веде засідання комісії.

2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом територіальної громади і Виконавчого комітету сільської ради, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

3.1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проєктів рішень, що виносяться на розгляд ради.

3.1Засідання комісії є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право громадянина бути присутнім на засіданні може бути обмежено лише у випадку вчинення протиправних дій, а саме – ініціювання бійки, хуліганських дій, вигуків у нетверезому стані тощо.

3.12 В умовах запровадження надзвичайної ситуації та/або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України, Дніпропетровської області, Новоолександрівської сільської територіальної громади засідання комісії можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційне засідання).

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів комісії і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на відділ загально-організаційного забезпечення апарату Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради.

3.1Інформування про засідання комісії здійснюється шляхом розміщення оголошень на офіційному вебсайті Новоолександрівської сільської ради.

3.2. Постійна комісія за дорученням громади, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та Виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або Виконавчого комітету сільської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.6. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською ради, готує висновки з цих питань.

3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників управлінь та  відділів ради.

3.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

3.10. Протоколи засідань постійної комісії є відкритими та оприлюднюються й надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 4.НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

4.1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти Програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання Програм і бюджету;

3) попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих Програм і бюджету;

4) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

5) питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку сіл та селищ, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

8) проєкти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проєктів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

4.2. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти Програм соціально-економічного, місцевого бюджету;

2) звіти виконання Програм і бюджету;

3) питання господарської діяльності підприємств;

4) питання економічної стабілізації промисловості;

5) питання транспортного обслуговування;

6) питання розвитку всіх видів зв’язку;

7) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

8) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

9) питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

10) заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

11) питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

12) питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;

13) питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності ради;

14) питання підготовки і розгляду проєктів місцевих Програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

15) питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;

16) питання аналізу соціальних наслідків приватизації;

17) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

18) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства сіл та селищ, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

4.3. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти Програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання Програм і бюджету;

3) проєкти місцевих Програм охорони довкілля;

4) питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

5) питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

6) питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;

7) питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

8) питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і Програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

9) питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

10) питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

11) вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства в межах населених пунктів на території Новоолександрівської сільської ради. 

4.4. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти Програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання Програм і бюджету;

3) питання створення умов для розвитку культури;

4) питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

5) питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

6) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;

7) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

8) питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

9) питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

10) питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

11) питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

12) питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;

13) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

14) питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

15) питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

16) питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

17) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;

18) питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

19) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

20) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

21) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

22) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

23) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

24) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

25) питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів, надає сільському голові, секретарю сільської  ради, депутатам сільської  ради, членам виконавчого комітету консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками. 

 5. ВЗАЄМОДІЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ, УПРАВЛІННЯМИ ТА ВІДДІЛАМИ 

5.1. Рекомендації постійної комісії подаються сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в відділі розвитку соціально-гуманітарної сфери Виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради.

5.2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

5.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим органом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

5.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд  ради проєкт рішення з порушеного питання.

5.5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

  

Секретар сільської ради                                                Наталія ТКАЧ


                           


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux